សូមស្វាគមន៍ពីប្រទេសកម្ពុជា!

យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយ ដែលលោកអ្នកបានទស្សនាគេហទំព័ររបស់អង្គការមូលនិធិទ្រទ្រង់ កុមារកម្ពុជា។ យើងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទំព័រមួយចំនួន ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចទស្សនា ទំព័រមួយចំនួនដែល​យើងខ្ញុំបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរួចហើយ ។ ជាមួយគ្នានេះដែរលោកអ្នក អាចចូលទៅកាន់ហ្វេសប៊ុក​របស់អង្គការមូលនិធិទ្រទ្រង់កុមារកម្ពុជា CCAF និងគម្រោងគំនិត ផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា iHerb Project Initiatives សូមអរគុណ!


Greeting from Cambodia!

We are so glad that you have found the web site of the Cambodian Children's Advocacy Foundation (CCAF).   We are currently working on update but you can view some pages that have already updated.

You can visit CCAF's FaceBook Page to view updated information of our projects, and our partner "iHerb Project Initiatives" FaceBook Page for current status information.  Thank you!

---------------------------------------

Public Announcement

Dear All friends,

We would like to take this opportunity, once again, to thank you to Ms. Siobhán Kelleher-Petersen and all friends /supporters at the St. Patrick's Day 3 Legged Charity Race for organizing the event. The following is the event:

St. Patrick's Day 3 Legged Charity Race 2018
Saturday 17th March 2018- Copenhagen- Denmark

The St. Patrick's Day 3 Legged Charity Race- the ultimate St. Patrick's Day endurance test- takes place on Saturday, 17th of March 2018, and as usual it'll be a craicin' day out here in Copenhagen.
o Registration starts at Kennedys Pub, Gammel Kongevej 23, 11:30-12:30
o Race starts at the 3 Legged Charity Race Start Tent, Axeltorv , 13:30
Whether this is your first time being part of the race, or if you were there 18 years ago, back in 2001, for the first ever race, we promise an unforgettable fun-filled day.
The 3 Legged Charity Race, sponsored by Diageo and Carlsberg, raises money for worthy causes while celebrating the Irish national holiday in the wonderful city of Copenhagen.


Race participants are asked to make a donation of 75 DKK per person (150 DKK per team) to enter the race and once registered, make their way to The Tent at Axeltorv for the traditional leg tying ceremony. Racers will then complete the course by drinking a half pint of beer at each pit-stop.
The 3 Legged Charity Race 2018 passes through the following pubs:

o Registration at Kennedy's (11:30-12:30)
o Leg-tying and Start at Tent at Axeltorv (Race starts 13:30)
o 1st stop- The Shamrock
o 2nd stop- Pub and Sport
o 3rd stop- The Globe
o 4th stop- The Victoria
o 5th stop/ Finish Line- The Dubliner

The Start Tent at Axeltorv will be open from 12:00 on the day, and everyone is welcome. Thanks to our fantastic sponsors Diageo and Carlsberg, all money raised on the day, either from merchandise, face painting or beer, is donated directly to this year’s charities. So even if you don’t plan on entering the Race, you are always welcome to come by and get your St. Patrick’s Day party hat or have a beer with us, and make your donation. You can also donate to the charity at all of the bars on route and with mobile pay (91645520)

In 2007, the St. Patrick's Day 3 Legged Charity Race became a fundraising event, and since then we've raised over 400,000DKK for various charities. In 2018, the Race continues to support Danske Hospitals Klovne in Denmark, Laura Lynn - Ireland's Children's Hospice and the Cambodian Children's Advocacy Foundation.

The 3 Legged Charity Race association is a non-profit organisation, ran by volunteers from the Danish-Irish community.
If you would like more information about the 3 Legged Charity Race or view pictures of previous year’s events, you can visit www.paddysday.dk and our Facebook page www.facebook.com/paddysday.dk

For more details, contact Siobhán Kelleher-Petersen on +45 50149814, or by email at info@paddysday.dk
 


@2007-2018 The Cambodian Children's Advocacy Foundation (CCAF). Registered Number # 419, dated March 28, 2006
Office: # 225, Street 2001, Paprak Khang Tbong Village, Sangkat Kakab, Khan Posenchey, Phnom Penh, Cambodia
P.O Box 850, Postal Code 12406
Office phone/Fax: (++855) 23 890 186
Cell phone: (++855) 16 811 720
E.mail:rith@ccaf-khmer.org