សូមស្វាគមន៍ពីប្រទេសកម្ពុជា!

យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយ ដែលលោកអ្នកបានទស្សនាគេហទំព័ររបស់អង្គការមូលនិធិទ្រទ្រង់ កុមារកម្ពុជា។ យើងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទំព័រមួយចំនួន ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចទស្សនា ទំព័រមួយចំនួនដែល​យើងខ្ញុំបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរួចហើយ ។ ជាមួយគ្នានេះដែរលោកអ្នក អាចចូលទៅកាន់ហ្វេសប៊ុក​របស់អង្គការមូលនិធិទ្រទ្រង់កុមារកម្ពុជា CCAF និងគម្រោងគំនិត ផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា iHerb Project Initiatives សូមអរគុណ!


Greeting from Cambodia!

We are so glad that you have found the web site of the Cambodian Children's Advocacy Foundation (CCAF).   We are currently working on update but you can view some pages that have already updated.

You can visit CCAF's FaceBook Page to view updated information of our projects, and our partner "iHerb Project Initiatives" FaceBook Page for current status information.  Thank you!


ពត៌មានថ្មី សូមចុចលើពាក្យ News Feed Today ខាងក្រោម please click on News Feed Today for latest news.
News Feed Today

 


@2007-2018 The Cambodian Children's Advocacy Foundation (CCAF). Registered Number # 419, dated March 28, 2006
Office: # 225, Street 2001, Paprak Khang Tbong Village, Sangkat Kakab, Khan Posenchey, Phnom Penh, Cambodia
P.O Box 850, Postal Code 12406
Office phone/Fax: (++855) 23 890 186
Cell phone: (++855) 16 811 720
E.mail:rith@ccaf-khmer.org